Jūrmalas Aspazijas pamatskolas pirmsskolā ir četras divu jauktu vecumu grupas. Divās grupās mācās 3 un 4 gadus veci bērni un divās – 5 un 6 gadus veci bērni.

Pirmsskolā tiek īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas licencēta pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111), kā arī tiek izmantotas Marijas Montesori pedagoģiskās metodes.

Jūrmalas Aspazijas pamatskolas pirmsskolā:

  • Mācību saturs vērsts uz daudzpusīgu attīstību, kas nodrošina pirmsskolas izglītības un pamatizglītības mācību satura pēctecību.
  • Mācību process orientēts uz bērna individuālo attīstību un radošu personības izaugsmi, kā arī balstīts uz savstarpējas cieņas pilnām attiecībām – bērns, pirmsskolas skolotājs, pirmsskolas vadība, bērna vecāki.
  • Katra diena ir jēgpilna, ar mērķi un uzdevumiem, diena – notikums, kas raisa bērnā izziņas prieku, rada priekšnosacījumus pētniecībai un patstāvīgu atklājumu veikšanai.
  • Daudzveidīgi pirmsskolas komandas izstrādāti mācību materiāli, kas veicina pašvadītu mācīšanos un sekmē izaugsmi.
  • Respektētas bērna vēlmes un intereses, veiksmīgi tās iekļaujot mācību procesā.
  •  Būšana un mācīšanās dabā – vides pētniecība – balsts harmoniskas personības attīstībai.
  • Unikāli mācību projekti 3 reizes gadā visas pirmsskolas ietvaros, kā arī 12 – 15 mācību projekti katras grupiņas ietvaros.
  • Divu gadu pēctecīgs mācību plāns 3 – 4 gadus veciem bērniem un 5 – 6 gadus veciem bērniem.
  • Labvēlīga, atbalstoša un mierpilna mācību vide.